ผู้เขียน หัวข้อ: การตลาดในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงขอ  (อ่าน 2 ครั้ง)

veerachai29

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8044
  • ดูรายละเอียด
Modification to keep up with Selling 4.0   รับจัดอบรมสถาบันมุ่งเน้นพัฒนาบุคลิกภาพ  ในองค์กรธุรกิจส่วนมาก รับจัดอบรมสัมมนา , หลักสูตรเจรจา-ซื้อขาย-มัดใจลูกค้าการขาย อบรมภายในองค์กร เป็นกันเอง  , ปรึกษา-รับจัดสอนสัมมนา บริษัทฝึกอบรม โดยตรง  นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ , พัฒนาบุคลิกภาพ

 
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION
 
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC STORY , QCC (QUALITY CONTROL CIRCLE),WHY WHY ANALYSIS, และ QC 7 TOOLS หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน
 ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC STORY ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
วัตถุประสงค์
-เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

 
หัวข้อการอบรม 09.00-16.00
-องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
- การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
- การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
- ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
- การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
- เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (SMALL GROUP ACTIVITY)
 
รายละเอียดการบรรยาย
  กิจกรรมสร้างความร่วมมือ
  เปิดรูปภาพแต่ละรูปและตั้งคำถาม กับภาพที่เปิดเป็นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็นหลายรูปแบบ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการใช้ความคิดในการสังเกต จดจำ และวิเคราะห์
  กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทำมาก่อนหน้านี้ และนำเข้าสู่การอบรม QC 7 TOOLS โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่มีหลักการ และการวิเคราะห์ปัญหาแบบ QC STORY
  เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS ในการแก้ไขปัญหา

 • กราฟ (GRAPH)
 • แผ่นตรวจสอบ (CHECK SHEET)
 • แผนภูมิพาเรโต (PARETO DIAGRAM)
 • ผังแสดงเหตุและผล (CAUSE& EFFECT DIAGRAM)
 • ฮีสโตแกรม (HISTOGRAM)
 • แผนภูมิควบคุม (CONTROL CHART)
 • ผังการกระจาย (SCATTER DIAGRAM)


     เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
  ข้อแตกต่างและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม
  ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจำนวนสมาชิก
  ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
  แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
  ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (SMALL GROUP ACTIVITY)
  WORKSHOP1ระดมสมอง BRAINSTORMING การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
  WORKSHOP2การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
ฝึกการใช้ QC 7 TOOLS ด้วยการระดมสมอง
  WORKSHOP3ระดมสมอง BRAINSTORMING (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
  WORKSHOP4 การนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ
 
 

#อบรมสัมมนา #ภายในบริษัท #เจรจา-ซื้อขาย #สู่ความเป็นเลิศ #ในธุรกิจ

 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาความสามารถสู่การทำงานสมัยใหม่
(MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER)

ปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจโดยมาก ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และก็ขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ข้างบุคลามาช่วยทำให้การจัดการงานบุคคลให้มีคุณภาพสำหรับในการดำเนินงาน โดยให้ดำเนินงานในหน้าที่ต่างๆเช่น งานคัดสรรว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม งานค่าตอบแทนค่าจ้างรายเดือนแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆดังเช่น โรงอาหาร ห้องดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่จะต้องจัดระเบียบดูแลงานให้มีคุณภาพรวมทั้งเพิ่มผลผลิต อาจดำเนินการโปรโมทในองค์กรด้วยนับว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยปกติรู้จักและก็จำต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆการทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจของหน่วยงาน จะต้องมีความรู้สึกเข้าใจบุคลากรและรู้เรื่องหน่วยงาน

การอบรมคราวนี้จะมู่งเน้นย้ำปรับปรุงความสามารถทั้งยังในส่วนตัว และสมรรถนะด้านนอกที่จำเป็นต้องเกี่ยวกับแนวทางการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีคุณประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน

คนไหนกันแน่ควรเข้า (WHO SHOULD ATTEND)

บุคลากรข้างบุคคลสมาชิกใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้เรื่องขั้นตอนการทำงานของข้างบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะเคลื่อนองค์กร และก็เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการพนักงานด้านต่างๆ

บุคลากรข้างบุคคลสถานที่ทำงานมานาน ต้องการ UPDATE กรรมวิธีคิดสำหรับเพื่อการดำเนินการให้กับกลยุทธ์ของหน่วยงาน แล้วก็สร้างพลังในการดึงความสามารถ รวมทั้งความสามารถของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

หัวข้อศึกษา :

หน้าที่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ข้างทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารมุ่งหมาย

คุณลักษณะที่จำเป็นจะต้องของเจ้าหน้าที่ข้างทรัพยากรบุคคล

ลักษณะการทำงานเชิงรุกสำหรับสมัยใหม่

SERVICES MIND ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การติดต่อประสานงานกับบุคลากรให้รู้เรื่องธุรกิจรวมทั้งกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

กระบวนการทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นงาน HR ที่องค์กรคาดหมาย

– งานด้านการคัดสรร แล้วก็เลือกเฟ้นเจ้าหน้าที่

– งานด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน

– งานแรงงานสัมพันธ์และก็การจัดผลประโยชน์ต่างๆดังเช่นว่า โรง

ของกิน ห้องรักษาเบื้องต้น ห้องสันทนาการ และก็การรื่นเริง

– การจัดฝึกอบรมรวมทั้งพัฒนาบุคลากร

– งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยสำหรับเพื่อการปฏิบัติงาน

– งานที่เกี่ยวข้องกับด้านเอกสารที่จะต้องเรียบเรียงในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

– งานด้านบริหารงานธุรการทั่วๆไป

– สาระสำคัญของข้อบังคับสำคัญที่ควรจะทราบ

– การโฆษณาในงานด้าน HR

– แนวทางการติดต่อกับบุคลากรในด้านต่างๆการลา การขาด

การมาสาย การลาออก และอื่นๆ

– การสร้างสิ่งจูงใจสำหรับเพื่อการปฏิบัติงาน แล้วก็ซื่อสัตย์ภักดีต่อหน่วยงาน

– เทคโนโลยีที่ต้องที่เจ้าหน้าที่ข้างทรัพยากรบุคคลจำต้องศึกษา

– สิ่งหนจะต้องจัดแจงพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับความเคลื่อนไหวในอนาคต

คำถามคำตอบ

ราคาสุดพิเศษอย่างมาก

สมัครสมาชิก 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

สมัครสมาชิก 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

สมัครสมาชิก 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
 

 
 

 
หลักสูตร วิธีการขายยุค 4.0 Modification to keep up with Selling 4.0
ที่มาของหลักสูตร

พัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเวลา ผันแปรไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก รวมทั้งการกระทำรวมทั้งความจำเป็นของลูกค้า ที่จะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ตั้งแต่ สมัยการตลาด 1.0 ไปจนกระทั่งยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่ย้ำการผสมผสานการตลาดทั้งยัง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่ย้ำคุณค่ามากยิ่งกว่าค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในขณะนี้ ทำให้ควรจะมีการปรับตัวและก็เปลี่ยนแปลงวิถึทางการขายยังไงให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อแนวทางการขายบรรลุผลสำเร็จรวมทั้งวัตถุประสงค์ได้อย่างเร็วทันต่อสถานการณ์อีกทั้งในตอนนี้และก็อนาคต

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อมีความรู้และมีความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางวิธีขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีขายยุค 4.0

2.สามารถศึกษา รู้เรื่องสำหรับในการขายยุค 4.0 อย่างครบถ้วนรวมทั้งสามารถปรับนิสัยและก็เปลี่ยนแปลงให้ทันกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

3.เพื่อให้สามารถนำวิธีขายสมัย4.0ไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

หัวข้ออบรมการประชุม
ช่วงเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)Topics

– ที่มาและไม่เหมือนกันการตลาดในแต่ละยุค

– แนวโน้มของวิธีขายแต่ละสมัยการตลาด

– Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

– ความเข้าใจสำหรับเพื่อการตลาดสมัย 4.0 (Human Value)

– หัวใจสำคัญของการขายในสมัยการตลาด 4.0

– แนวคิดแล้วก็ความสำคัญของแนวทางการขายสมัย 4.0

– Workshop : พินิจพิจารณาแนวทางการขายยุค 4.0

– เจาะลึกนวัตกรรมแนวทางการขายสมัย 4.0

– Principle 1 : Communicate Channel

– Principle 2 : Distribute Channel

– Principle 3 : Facilitate Channel

– วิธีการปรับตัวให้ทันกับแนวทางการขายยุค 4.0

– การปรับเปลี่ยนวิธีขายให้ทันกับแนวทางการขายยุค 4.0

– Workshop : แนวทางการขายยุค 4.0 เชิงปฏิบัติ

ผู้เข้าฝึกหัด

เหมาะกับ พนักงานที่มีหน้าที่สำหรับขายในทุกระดับ

กรรมวิธีการรวมทั้งรูปแบบการฝึกอบรม

1)อธิบาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2)การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกหัด

3)Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

4)สรุปทบทวนบริบท และก็ถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

5)ชี้แจง 60% , Workshop 40%

ราคาเพียงแค่ท่านละ 3,900 บาทราคาสุดพิเศษอย่างมาก

สมัครสมาชิก 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

สมัครสมาชิก 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
 

 

 
ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 เดือนมีนาคม62)
แนวทางและก็เหตุผล (Introduction)

จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นอย่างแรกที่หัวหน้างานควรกระทำเป็นการสอนงาน เนื่องจากว่าการสอนงานมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อนักเรียนสามารถศึกษางานเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานใหม่ หรือแม้แต่ศึกษางานใหม่ที่บุคลากรไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพราหลาย และเป็นขั้นตอนการสอนงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นหัวหน้างานที่จำทำหน้าที่สอนงานจะต้องรู้จักวิธีขั้นตอน แล้วก็ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้องหลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ย้ำการเล่าเรียนเทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริง การตระเตรียม วิธีการสอน การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของคนที่ถูกสอน

คุณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกหัดเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนงานแบบ On The Job Training อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อผู้เข้าอบรมได้ฝึกความชำนาญการสอนงาน ขั้นตอนการต่างๆนำไปปรับใช้สำหรับการปฏิบัติการได้จริง
คุณลักษณะผู้เข้าอบรม (Target Participants)

บุคลากรทำการหรือพนักงานใหม่ขึ้นไป


เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 ; กรอบแนวคิดแล้วก็จุดสำคัญของการสอนงาน

ความหมายของการสอนงาน
หัวหน้างานกับการสอนงงาน
5 เหตุผลที่จำเป็นสำหรับเพื่อการสอนงาน
บุคลิกที่จำเป็นต้องของผู้ฝึกสอนการทำงาน
การสื่อสารใจความที่จำเป็นสำหรับการสอนงาน
ความไม่เหมือนแล้วก็รูปแบบการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training
จิตวิทยาการเล่าเรียนแบบคนแก่
Module 2 ; การสอนงานแบบ On The Job Training

การจัดทำแนวทางสอนและก็การวางระบบการสอน
การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับในการสอน
Workshop 1 การเขียนแนวทางสอน (งานผู้เดียว)
5 เคล็ดลับที่จำเป็นของการจัดทำ OJT
Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกรุ๊ป)
การบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT
สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำแนะนำ


ช่วงเวลาการฝึกอบรม (Time)

00-16.00 น.
แบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมติดต่อ 2 ทาง,การระดมความคิดความสามารถ การแสดงบทบาทสมมุติ แล้วก็การฝึกหัดปฏิบัติรายบุคคล และรายกลุ่ม
อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมัครสมาชิก 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

สมัครสมาชิก 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

สมัครสมาชิก 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
-------------------------------------------------------------------

Facebook Page: ฝึกอบรมการขายและการบริการ Tess Training

In-House Training อบรมภายในองค์กร ที่ปรึกษาธุรกิจ และด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: [email protected]
ที่มา : http://inwtraining.com/

Tags :  สถาบันฝึกอบรมการตลาด, สัมมนาการขาย, หลักสูตรการบริการ